اهم آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد

6581
0

اهم آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد

************************************

 • حداکثر دروس جبرانی 12 واحد می باشد که در ابتدای دوره قبل از دروس اصلی ارائه می شود.
 • حداقل نمره قبولی در هردس ( اصلی یا جبرانی ) 12 است .
 • تعداد واحدهای درسی در هرنیمسال حداقل 8 و حداکثر 14 است . ( ورودی های 93 در هر نیمسال حداکثر 12 واحد می توانند اخذ کنند.)
 • میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال نباید از 14 کمتر باشد.
 • آخرین نیمسال تحصیلی ، دانشجو از شرط اخذ حداقل واحد معاف است و چنانچه میانگین نمره دانشجو در این نیمسال کمتر از 14 باشد مشروط تلقی می شود.
 • میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از 14 کمتر باشد درغیر این صورت دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد محسوب نمی شود.
 • غیبت دانشجو در هر درس نباید از 16/3 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند در غیراین صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.
 • غیبت غیرموجه در امتحان درس منجر به نمره صفر در آن درس خواهد شد.
 • دانشجو می تواند حداکثر یک نیمسال مرخصی تحصیلی استفاده نماید . مدت مذکور جزء سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.
 • انتقال و تغییر رشته در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است .
 • دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه مربوطه انتخاب نماید. موضوع پایان نامه پس از تایید شورای تحصیلات تکمیلی قطعیت می یابد.
 • در مواردی که آیین نامه ساکت است تصمیم با شورا می باشد.